۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳

انتخابات نظام پزشکی 91

انتخابات سازمان نظام‌پزشکی و جایگاه دندان‌پزشکان بهمن‌ماه سال جاری بار دیگر انتخابات سازمان نظام‌پزشکی برگزار می‌شود تا...
منتخبی از گفتگوهای برنامه «نبض» در نقد عملکرد کارنامه سازمان نظام‌پزشکی قسمتهای اول – دوم –سوم–  چهارم – پنجم – ششم    زینت‌المجلس بودن نظام‌پزشکی...
منتخبی از گفتگوهای برنامه «نبض» در نقد عملکرد کارنامه سازمان نظام‌پزشکی قسمتهای اول – دوم –سوم–  چهارم – پنجم – ششم   عملکرد ضعیف نظام‌پزشکی...
منتخبی از گفتگوهای برنامه «نبض» در نقد عملکرد کارنامه سازمان نظام‌پزشکی قسمتهای اول – دوم –سوم–  چهارم – پنجم – ششم   جامعه پزشکی از...